• Novinky

      • Oznam

       15. 1. 2024

       Regionálny úrad školskej správy v Košiciach si Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pri zdieľaní informácie o novele vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia, ktorá je právne záväzným dokumentom a nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2024.

       Novela vyššie uvedenej vyhlášky sa týka paragrafu 1 ods. 1 písm. b), paragrafu 4 ods. 2 a paragrafu 6 ods. 1 písm. b) a d), a spočíva v tom, že vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti:

       - na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho podujatia,

       - o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia

       - a že nemá nariadené karanténne opatrenie alebo počas 14 dní predchádzajúcich odchodu na zotavovacie podujatie neprišlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením potvrdzuje RODIČ, resp. iná osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, poručník, opatrovník alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody alebo výkon detencie (ďalej len „zákonný zástupca“) vo vyhlásení zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nie staršom ako jeden deň.

       Vzor vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je uvedený v prílohe vyššie uvedenej vyhlášky, ktorej link Vám týmto preposielame: