• Profil školy

   • Zameranie materskej školy

   •  
    Sme materská škola  zaradená do siete škôl a školských zariadení s celodennou výchovou a vzdelávaním,  poskytujeme predprimárne vzdelávanie  deťom. Zriaďovateľom je mestská časť Košice - Staré mesto. 
    Výchovno-vzdelávací proces realizujeme podľa školského vzdelávacieho programu "Krôčkom, krokom, celým rokom, na cestičke za zdravím"
    Na účely výchovy a vzdelávania využívame rôzne učebné pomôcky, didaktický materiál, hračky, náradie. Tento materiál sa postupne dopĺňa podľa ponuky, potreby a finančných možností.
    Materská škola má kapacitu 180 detí.
    Naša materská škola je na účely výchovy a vzdelávania vybavená rôznymi učebnými pomôckami, didaktickým materiálom, hračkami, náradím a náčiním a vybavením školského dvora. Tento materiál sa postupne dopĺňa podľa ponuky, potreby a finančných možností.
    Súčasťou školy je školský dvor s vybavením pre aktivity detí.
     
   • Prevádzkované triedy

   •  

    Naša materská škola prevádzkuje

    6 tried s výchovným jazykom slovenským

    Lienky

    II. trieda

    Kuriatka

    III. trieda

                     

    Žabky

    IV. trieda

    Sovičky

    V. trieda

    Včielky

    VI. trieda

    Motýliky

    VII. trieda

     

    a 1 triedu s výchovným jazykom maďarským

    Slniečka

    I. trieda

     

   • Zamestnaci

   • V našej materskej škole výchovný proces zabezpečuje 15 pedagogických zamestnancov s adekvátnym vzdelaním a prevádzku zabezpečuje ďalších 10 nepedagogických pracovníkov

    Vedúci zamestnanci:

    riaditeľka školy Mgr. Lucia Lukácsová
    zástupkyňa školy Renáta Liptáková
    hospodárka školy Judita Hladoníková
    vedúca školskej jedálne Ing. Darina Kulcsárová
    predseda Rady školy Stanislava Szántóová