• Prečo prihlásiť dieťa k nám?

    • Zameranie materskej školy

    • Výchovno-vzdelávací proces realizujeme podľa školského vzdelávacieho programu 

     "Krôčkom, krokom, celým rokom, na cestičke za zdravím"

      

     Spôsob ukončenia výchovy a vzdelávania:

     • Legislatíva taxatívne neurčuje spôsob ukončenia výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v tom roku, v ktorom do 31.8. dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť
     • Predškolské vzdelávanie môže byť ukončené, aj keď dieťa ešte nedovŕšilo 6 rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a  prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú  školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov)
      

     Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania:

     • naša MŠ je zaradená do siete škôl a školských zariadení a má oprávnenie vydávať Osvedčenie na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa  • Naše aktivity

    • Dlhodobé aktivity, krúžky (celoročné):
    •  

     • kurz Anglického jazyka
     • hudobno-pohybová príprava- tanečný projekt "Na slovíčko s tancom"
     • futbalová príprava - projekt "Dajme spolu gól"
    • Jednorázové aktivity (situačné) a aktivity podľa záujmu:
     •  
     • kurz predplaveckého výcviku
     • Škola v prírode
     • bábkové a divadelné predstavenia v MŠ
     • hudobné koncerty
     • návštevy Bábkového divadla, Štátneho divadla, divadla Thália
     • Noc v Materskej škole
     • exkurzie v ZOO, Botanickej záhrade
     • kurzy zo Základných škôl: hokej, základy korčuľovania (podľa ponuky)